ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniekszej oferty
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWIZ
 
„Obsługa ratownicza pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni”- specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
 
Załącznk nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ
 
Załącznk nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ
 
Załącznk nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 3 do SIWZ
 
Załącznk nr 4 - Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca Załącznik nr 4 do SIWZ
 
Załącznk nr 5 - Informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP załącznik nr 5 do SIWZ
 
Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę ratowniczą pływalni krytej przy
Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni